حمل و نقل
حمل و نقل

ليست پروژها
  طراحی دوربرگردان های غیر همسطح کمربندی الغدیر اسلامشهر
نام كارفرمای پروژه: شهرداری اسلامشهر
توضيحات پروژه:
  خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور
نام كارفرمای پروژه: توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
توضيحات پروژه:
  ارائه خدمات مشاور كارفرما در طرح توسعه فرودگاه قم
نام كارفرمای پروژه: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
توضيحات پروژه:
  طراحی تفصیلی ترمینال غلات بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث ترمینال غلات بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  طراحی مفهومی ترمینال غلات مكانیزه مجتمع بندری شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون
نام كارفرمای پروژه: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
توضيحات پروژه:
  نظارت بر احداث ترمینال 2 مكانیزه غلات منطقه ویژه بندر امام خمینی
نام كارفرمای پروژه: کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  طراحی تفصیلی ترمینال شماره 2 مكانیزه غلات منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره)
نام كارفرمای پروژه: شركت كشت و صنعت ماهیدشت كرمانشاه
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایانه ریلی-جاده ای، باری-مسافری شلمچه
نام كارفرمای پروژه: شرکت احداث نگهداری و بهره برداری راه آهن و پل شلمچه بصره اروند
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 5 ( 44 ركورد )