بنادر و سازه های دریایی

ليست پروژها
  مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: بندر عباس _ هرمزگان
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن زیارت بزرگ (سیریک)
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه جاسک
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن زیارت در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تاییدمطالعات پروژه را برعهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن خورکرپان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه جاسک
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن خورکرپان در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تاییدمطالعات پروژه را برعهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن حمیران
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه لنگه
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن حمیران در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تاییدمطالعات پروژه را برعهده داشته است.
  طراحی آب برگشتی به دریا (out fall)، پالایشگاه های فاز20 و21 پارس جنوبی بصورت EPC با مشاركت شركت آذر سیماب
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفتOIEC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عسلویه _ استان بوشهر
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن برکه سفلین
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه: استان هرمزگان –منطقه لنگه
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن برکه سفلین در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تاییدمطالعات پروژه را برعهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن مقام
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه عسلویه
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن مقام در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تایید مطالعات پروژه را بر عهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن زیارت پارسیان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه عسلویه
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن زیارت پارسیان در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تاییدمطالعات پروژه را برعهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه موج شکن شیو
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان هرمزگان –منطقه عسلویه
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه موج شکن شیو در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما، كنترل و تایید مطالعات پروژه را به عهده داشته است.
  كنترل و تایید بر مطالعات پروژه اسکله گوبان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
توضيحات پروژه:
محل پروژه استان خوزستان–منطقه آبادان
طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در خلیج فارس و دریای عمان
پروژه اسکله گوبان در راستای طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک در سواحل جنوبی کشور و با هدف بهبود وضع معیشتی مردم و همچنین توسعه پدافند غیرعامل اجرا گردیده است. پیمانکار EPC طرح قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می باشد و شرکت طرح نواندیشان به عنوان مشاور کارفرما،كنترل و تایید مطالعات پروژه را بر عهده داشته است.

    صفحه 1 از 8 ( 75 ركورد )